dimecres, 16 de maig de 2012

EL PP APROVA EL PLA D'AJUST EN UN PLE SENSE PUBLICITAT


Una vegada el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha donat el vist-i-plau al pla d'ajust de l'ajuntament de Simat, el ple va aprovar dilluns accedir al crèdit oficial per tal de fer front a les factures endarrerides de proveïdors, per una quantitat de 336.121 euros. Ho va fer en una sessió extraordinària a la que no se li va donar publicitat, ni per ban ni per la web.
L'acord contempla la concertació d'una operació excepcional d’endeutament a llarg termini per a finançar les obligacions de pagament als proveïdors de les entitats locals abonades en el mecanisme establert pel RDL 4/2012, amb les següents condicions:
a)    Import: 336.121,15€ .
b)   Termini. Un màxim de 10 anys amb 2 de carència en l’amortització del principal.
c)    Tipus d’interès: L’equivalent al cost de finançament del tresor Públic als terminis senyalats més un marge màxim de 115 punts bàsics al que s’afegirà un marge d’intermediació d’un màxim de 30 punts bàsics. L’operació es formalitzarà amb aquella entitat que comunique el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per mitjà de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO).
Entre les factures impagades hi ha des dels lloguers dels retretes mòbils de festes de l'any passat (poliklin) fins espectacles també de les darreres festes patronals, passant per cristalers i tota mena d'oficis als que se'ls devien factures per l'import assenyalat.