dimarts, 30 de juny del 2009

EL MULTIGOVERN APROVA LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LES FOIES

VÍCTOR MANSANET DIU MENTIDER A SERRA, SERRA EXIGEIX PERDÓ, I MANSANET APROFITA EL TORN DEL PERDÓ PER A TORNAR-LI A DIR MENTIDER
El ple de l'Ajuntament de Simat va aprovar ahir amb els únics vots del multigovern, les contribucions especials per a la reparació dels camins de les Foies. Amb aquesta decisió, els veïns de les Foies hauran de fer front al pagament de 31.000 euros en quantitats que variaran en funció de les propietats de les que siguen titulars.
El multigovern va justificar l'acord amb l'assemblea de veïns celebrada fa uns dies, en la que hi va haver un suport majoritari al pagament. Una assemblea que molts dels afectats consideren irregular pel mètode de convocatòria.
El regidor d'Esquerra Unida-Arc Iris, Víctor Mansanet, per contra, dubta de la legal.litat de la contribució especial, i va proposar que l'Ajuntament se'n fera càrrec de la inversió per tal d'evitar greuges comparatius i enfrontaments entre els qui volen pagar i els qui no. Mansanet va anunciar ahir al ple que crearà una oficina d'informació i assessorament als veïns que desitgen recórrer l'aplicació de la contribució especial per la via administrativa.
Al llarg del debat sobre les contribucions especials, el segon alcalde, regidor d'Urbanisme, Agricultura, Sostenibilitat i Medi Ambient, conseller a mancomunitats i consorcis, coordinador comarcal d'Esquerra (Republicana), i membre de la direcció d'ERPV, Joan Serra, es va tonar a deixar perdre per l'ofuscació, i va acusar a EU-Arc Iris de tramar un complot per a afavorir al PSPV de Simat en detriment d'Esquerra (Republicana). Víctor Mansanet li va dir directament mentider, i Serra va exigir una disculpa per a que constara en acta. No obstant això, la petició de perdó la va aprofitar Víctor Mansanet per a demanar la paraula, suposadament per a demanar perdó. I tant que ho va fer, però el perdó el va demanar al públic per haver de presenciar actituds i espectacles com el que estava propiciant el regidor d'Esquerra (Republicana). Això va acabar de posar com una mona al segon alcalde, mentre pel públic s'escoltava això tan manit de "què foooort, què fooooort".
La tàctica de Joan Serra no està passant desapercebuda per a Arc Iris. El regidor de més pes (metafòric) a l'Ajuntament s'està dedicant a escampar per Simat un complot d'Arc Iris suposadament per a afavorir al partit majoritari, el PSPV, en detriment d'Esquerra Republicana. Ho està escampant fer servir el boca a boca. No obstant això, per a fer que Esquerra (Republicana) siga residual a Simat, no cal un complot. Només la presència de Joan Serra al capdavant del partit és suficient per que Esquerra (Republicana) no alce el cap. Per tant, pretendre denunciar complots és una manera de justificar el seu propi fracàs com a dirigent polític, i alhora eludir responsabilitats.
Si Esquerra (Republicana) trau 66 vots a les eleccions, no és culpa d'Arc Iris ni de Víctor Mansanet, és culpa només de Joan Serra, i això s'ho hauria de fer mirar. Si un partit que té ara les màximes responsabilitats de govern a Simat, que gestiona la major part del pressupost, que té capacitat de fer i desfer, de donar subvencions i contractar personal, de fer-se fotos, d'eixir als diaris, i de donar discursos en públic, trau 66 vots, alguna cosa no rula.

SOPAR DE LA QUINTA DEL 65


Després de 5 anys, la quinta del 65 es va tornar a reunir dissabte en un sopar al que van acudir 28 quintos, més o menys la meitat. Tot un èxit. A la imatge remesa pels propis quintos, encara que de mala qualitat, s'hi pot apreciar a Salvador Polache al centre, amb Celia darrere, Olegario Alario, Manolo "Arturo", "El Tècnic", Víctor Ivars, David Alberola, Juana Llinares, Rosa Mer, María José Codina, María Elvira, José Burguera, Ángel "Xapossa", etc, etc.

dilluns, 29 de juny del 2009

PROPOSTA D'ALCALDIA PER A IMPOSAR CONTRIBUCIONS ESPECIALS A LES FOIES

Reproduïm íntegre el text amb la proposta de l'Alcaldia de Simat per a imposar contribucions especials als veïns de les Foies, que es debatrà al ple de hui:
Incoat expedient per aquest Ajuntament per a la imposició i ordenació de contribucions especials per la realització de l’obra “ Reparació de Camins Rurals per les pluges d’octubre de 2007 , Camins “ Foies, Pi, Royalty, Ramonet i Travessia Pla de Corrals” , vistos els informes emesos pel Servei Tècnic Municipal, per la Intervenció i pel Secretari d’aquesta Corporació, i segons l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, pel qual es reconeix la competència del Ple per determinar els recursos propis de caràcter tributari,
S’ACORDA:
PRIMER. La imposició de contribucions especials per al finançament de l’obra “ Reparació de Camins Rurals per les pluges d’octubre de 2007 , Camins “ Foies, Pi, Royalty, Ramonet ”, el fet imposable de la qual està constituït per l’obtenció d’un benefici o augment de valor dels béns afectes .
SEGON. Procedir a la determinació i ordenació del Tribut concret d’acord amb el següent:
— El cost previst es fixa en 149.289,23 euros i el cost suportat per l’Ajuntament en 74.644,62 euros.
— Fixar la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 52.251,23 euros, equivalent al/a l’ 70% del cost suportat. ( Dins del 70% l’Ajuntament de Simat de la Valldigna aporta un 29,92 % com propietari). El cost total pressupostat de l’obra, tindrà caràcter de mera previsió. Si el cost real fos major o menor que el previst, s’utilitzarà el cost previst als efectes del càlcul de les quotes corresponents.
— Aplicar conjuntament o separadament, com a mòdul/s de repartiment:
1- Superfície parcel·la 40 %
2. Superfície del immoble 60 %.
TERCER. Aprovar la relació dels subjectes que es veuen beneficiats per la realització de l’obra i establir la quantitat que aquests hauran d’abonar a aquesta Entitat, que apareix a l’expedient com a Annexos I i II.
QUART. Exposar i publicar l’Acord provisional íntegre al tauler d’anuncis de l’Entitat i al Butlletí Oficial de la Província de Valencia, respectivament, durant trenta dies com a mínim, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
QUINT. Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es resoldran amb caràcter definitiu. Si no se'n presentaren, l'acord provisional esdevindrà automàticament definitiu.
Durant aquest període els propietaris o titulars afectats es podran constituir en Associació administrativa de contribuents, segons el que es disposa a l’article 36.2 del TRLHL.

dijous, 25 de juny del 2009

DILLUNS, NOU PLE EXTRAORDINARI

El multigovern ens dóna la raó una i altra vegada. La nova convocatòria d'un nou ple extraordinari per al dilluns 29 de juny demostra que la reducció de la freqüència dels plens ordinaris era una mesura injustificada destinada només a reduir les opcions dels veïns a intervindre.
A la convocatòria de dilluns anirà com a principal assumpte la imposició de contribucions especials als veïns de les Foies per tal de sufragar part del projecte d'asfaltat de camins, per a l'execució del qual l'Ajuntament va rebre una subvenció de 80.000 euros, el 50% del cost.
Es preveu l'assistència al ple d'un bon grapat de veïns de les Foies, però com que la sessió és extraordinària, no podran prendre la paraula. Ara bé, hi ha un precedent d'intervenció de públic a un ple extraordinari quan l'alcalde va permetre llegir un manifest a la presidenta local d'Esquerra (Republicana).
El multigovern de Simat ha tractat de legitimar la decisió de carregar impostos a les Foies amb una assemblea de veïns d'aquesta partida residencial convocada de forma peculiar. No obstant, molts dels afectats no donen validesa a l'assemblea i han expressat la seua intenció de rebutjar els càrrecs al banc per l'asfaltat de camins.
Arc Iris adverteix que si els càrrecs es giren en forma de contribucions especials tenen caràcter obligatori i poden derivar en mesures coercitives si l'interessat es nega a pagar. Per tant, la insubmissió fiscal no es la via recomanada per a oposar-se a esta mesura. Arc Iris recomana el recurs administratiu que qüestione la legalitat del pagament, i en el seu cas el contenciós, i en últim extrem la resposta política.

DIVISIÓ D'OPINIONS SOBRE LA REMODELACIÓ DE LA FONT MENOR


Una majoria dels lectors de la web d'Arc Iris que ha participat a l'enquesta sobre la remodelació de la Font Menor considera encertada l'actuació, un 40%. No obstant, entre els qui creuen que les obres són un despropòsit, els que les hagueren fet d'altra forma, i els que mantenen que la Font estava bé com estava, sumen un 33%, mentre que altre 16% pensa que no hi ha hagut consens ni s'ha explicat el projecte de forma adequada.
A més, torna a cridar l'atenció el percentatge del 10% de persones a les que li la bufa tot allò que es fa a Simat, una xifra que no deixa de preocupar.
De l'enquesta es pot concloure la necessitat d'una major publicitat de les actuacions municipals, i una major implicació dels veïns en les decisions que es prenen a l'Ajuntament, perquè si bé un 40% creu encertada l'actuació, no cal oblidar que un 60% es mou entre el despropòsit, la manca d'informació, la innecessarietat de l'actuació, els partidaris d'haver-ho fet d'una altra forma, i els que li la bufa.

dimecres, 24 de juny del 2009

ARC IRIS PROPOSA RENUNCIAR A LA PISTA DE PÀDEL I DESTINAR ELS DINERS A COBRIR LA PISCINA


L'espai destinat a la pista de pàdel ha estat convertit en una perillosa pista provisional de volei-platja pels rastrells de formigó que l'envolten.


Arc Iris proposarà al multigovern local que renuncie a la pista de pàdel i destine la inversió prevista per a cobrir i climatitzar la piscina municipal, i la mantinga oberta tot l'any. La Diputació ha concedit una subvenció de 15.000 euros per al pàdel, el 60% del cost, i la resta corer a càrrec de l'Ajuntament. Si a Rus no li molesta, Simat podria destinar eixa quantitat, més de 25.000 euros, a dotar a la piscina d'una coberta desmontable per a deixar les instal.lacions a l'aire lliure a l'estiu. A més, la climatització no seria massa costosa, atés que ja s'hi ha instal.lat tot de panells de plaques solars.
Arc Iris recorda que aquesta era una de les propostes del programa electoral de la coalició EU-Arc Iris a les darreres eleccions municipals, i que el nostre regidor, Víctor Mansanet, va ser l'únic que va votar en contra de la construcció de la pista de pádel.
De moment, l'Ajuntament ha convertit l'espai que ocuparà el pàdel en una pista provisional de volei platja. Una pista, d'altra banda, perillosa, perquè està envoltada de rastrells de formigó que no permeten tirar-se bacs com exigeix la pràctica del volei.

TENNIS: RAÜL BATALLER PORTA CAMÍ DE REVALIDAR EL CAMPIONAT AL TORNEIG DE SIMAT


El tennista de Benifairó Raül Bataller va pel torneig de tennis de Simat de victòria en victòria i porta camí de revalidar el títol que ja va aconseguir a l'edició de l'any passat en imposar-se al simater Juan Brines.
A la segon fase de grups disputada la setmana passada els dos finalistes de l'any passat s'han tornat a creuar, i el de Benifairó es va imposar a Brines.
És possible, per tant, que la final d'enguany no siga inèdita, i Bataller segueix sent el favorit.

EL PP IMPEDEIX QUE LA GERENT DE LA FUNDACIÓ JAUME II COMPAREGA A LES CORTS

El PP ha rebutjat amb els seus vots que la gerent de la Fundació Jaume II, Anabel Trujillo, comparega a les Corts per a explicar la seua gestió, tal com havia demanat el Grup Socialista.
La Fundació Jaume II és la responsable de la gestió de l'antic monestir de la Valldigna, de la seua activitat cultural, i de la restauració. L'antic monestir ha passat els darrers anys d'una activitat frenètica a una paralisi inadmissible, i de disposar de milions d'euros per a propostes culturals, a no tindre diners ni per a mantindre la jardineria.
El PSPV pretenia que Anabel Trujillo en donara explicacions pel viratge, i sobretot per la paralisi de l'activitat cultural, però el PP ho ha impedit amb la seua majoria absoluta.

dimarts, 23 de juny del 2009

ALLAU DE SOL.LICITUDS PER A L'ESCOLA TALLER DE L'ANTIC MONESTIR

Al voltant de 250 persones han sol.licitat una plaça a l'escola taller que la Conselleria d'Ocupació ha concedit a la Mancomunitat de la Valldigna per a formar a desocupats en diversos oficis relacionats en la restauració arquitectónica, alhora que es rep un salari. Només mig centenar seran admesos.
Este taller, que s'impartirà en l'antic monestir, es denominar Santa Maria de la Valldigna III, i seguirà les línies marcades pels dos anteriors. És a dir, perseguirà la formació de desenes de persones desocupades que aprendran un ofici mentres reben un salari per la seua participació en el taller.
Amb este taller ocupacional es vol ajudar a recuperar l'antic monestir amb la posada en pràctica d'ensenyances en diverses disciplines.
En anteriors tallers s'havien impartit classes de jardineria, cantería i obra. En esta ocasió es tractaran les especialitats de maçoneria, jardineria i auxiliar d'arqueologia amb una duració de 40 hores setmanals en cada modalitat.
Els interessats a prendre part en este taller poden inscriure's en les oficines del Servef de Tavernes, en el carrer Gabriel Hernández 51, o també poden acudir a la seu de la Mancomunitat, en la Plaça del País Valencià 10 de Benifairó, o en el telèfon l 962 812 535.

ARC IRIS DECRETA L'ALERTA TARONJA PER LA NOVA ALCALDIA ACCIDENTAL DE JOAN SERRA

Medicament indicat contra el proselitisme polític.


L'alcalde de Simat, Eladi Mainar, està absent, si més no el cap de setmana, i ha deixat en funcions d'alcalde a Joan Serra. Arc Iris decreta l'alerta taronja, el segon nivell d'alarma abans de l'alerta roja, perquè la darrera vegada que Joan Serra va estar d'alcalde accidental, al mes d'agost, es va gastar vora huit mil euros en cavallons, i eixe periode va coincidir amb la desaparició del carrer d'Al Tall.
De segur que Joan Serra farà valer el càrrec accidental i provarà de buscar els cinc minuts de glòria que li permeten refer-se del mal gust que li van deixar les eleccions del 7 de juny. De fet, dissabte ja va fer un discurs davant 250 persones com a alcalde durant la festa de cloenda de la temporada del futbol base, rememorant els seus temps de jugador al campet del Pla de Corrals.
Serra no perd cap oportunitat d'intervindre en públic. Tant fa si és una assemblea de veïns de les Foies com un sopar del futbol base. Apareix per reunions de motors de regar, per juntes de cooperatives o pel mercat de dimecres. Fins i tot Arc Iris ha conegut que durant la passada campanya de les europees Joan Serra va tractar de convéncer de les bondats d'Esquerra (Republicana) a un exalcalde del PP de Benavites que s'ha instal.lat a Simat. Per provar que no quede. Dissabte que ve, si li va bé, hi ha a Simat dos sopars de quintos, els del 65 i els del 72, i a més un empresari hostaler amic seu organitza una revetlla. Tot d'ocasions per deixar-se vore com a alcalde accidental. Aixina i tot, si a les properes eleccions torna a traure 66 vots, haurà fracassat el proselitisme i s'haurà de donar per vençut.
Sant Guango ens guarde de tots els mals. Arc Iris elevarà el nivell d'alerta al roig si l'absència de l'alcalde original es perllonga més dies dels necessaris.

dilluns, 22 de juny del 2009

LA SUBHASTA DE COLOMS ACUSA TAMBÉ LA CRISI

NOMÉS S'HAN RECAPTAT 4.000 EUROS
La tradicional i ancestral subhasta de coloms celebrada dissabte a Simat, que posa fi a la temporada de competicions, només va recaptar 4.000 euros, 1.700 menys que a la subhasta de l'any passat, amb l'agreujant de que enguany hi participaven vint coloms més que l'any passat.
Els colombaires de Simat van sopar divendres, i dissabte al migdia es va celebrar la subhasta, que consisteix en licitar per animals d'altres propietaris per una posterior amollada en la que el guanyador s'emporta la quantitat recaptada, descomptades les despeses de l'organització, a més de quedar-se en propietat el colom pel que ha licitat.
Tradicionalment el propietari del colom guanyador rep el 40% dels diners recaptats, el segon premi és del 20%, i el tercer premi del 10%. La resta és per a la Societat. No obstant, enguany nou coloms han fet ple i han compartit el premi, amb la qual cosa cada colombaire guanyador ha reintegrat 311 euros després d'haver licitat pel colom amb el que ha participat.
La recaptació de l'any passat va ser de 5.700 euros, el que porta a deduir que la crisi també ha afectat al món de la colombicultura.

LA MULTAQUA NO HA TINGUT LA REPERCUSSIÓ QUE MEREIX


Una de les conferències celebrada ahir diumenge.
La Multaqa, la trobada de les tres cultures celebrada aquest cap de setmana a Simat, no ha tingut la repercussió que mereix. Només un diari d'àmbit provincial, Las Provincias, se n'ha fet ressò diari al llarg dels tres dies de la trobada. A la resta de mitjans de comunicació, cap referència llevat dels anuncis previs, malgrat la quantitat d'autoritats acadèmiques que han desfilat per l'antic monestir des de divendres.
A mig camí entre el festival i el congrés, al llarg de tres dies s'ha discutit sobre el conflicte al Orient Pròxim, s'ha reivindicat la dieta mediterrània com a patrimoni de la humanitat, s'han oferit concerts, conferències, etc, i malgrat tot, si haguérem de fer un recull de premsa no engruixeria més que els tres espais que ha dedicat Las Provincias dissabte, diumenge i hui dilluns, i els trenta segons que divendres li van dedicar Radio Gandia i Onda Naranja-COPE. La resta són prèvies.
Un esdeveniment d'aquestes característiques organitzat a Simat per la UNESCO hauria de tindre major repercussió, pel fet en sí mateix, i sinó, encara que només fóra per difondre Simat com a seu. Són oportunitats que no es poden deixar perdre. No és prou difondre el programa a la web municipal. Amb un certamen com aquest s'ha de disposar per un mes de tota una maquinària de comunicació que faça donar la volta al món la celebració de la Multaqa. El departament de Comunicació del que diu disposar l'Ajuntament de Simat està per a alguna cosa més que per a penjar programes a la web municipal.

DAVID MOGORT RECULL EL PREMI DE LA UNIVERSITAT A L'AJUNTAMENT DE SIMAT


El regidor d'Hisenda i secretari local del PSPV de Simat, David Mogort, va recollir divendres un premi de la Universitat de València atorgat a l'Ajuntament de Simat com a institució col.laboradora. El reconeixement s'hi va concedir amb motiu de l'acte de cloenda del curs acadèmic, en el que van participar el rector, Francisco Tomás; la tinent d'alcalde de Gandia, Liduvina Gil, i Joan del Alcázar, director del centre de Gandia de la Universitat.
Diverses empreses i institucions de la Safor van rebre el reconeixement de la Universitat com a entitats amigues, entre les que hi ha els ajuntaments de la Valldigna. En nom de Simat, en absència de l'alcalde, va ser David Mogort qui va recollir el guardó, mentre que els alcaldes de Benifairó i Tavernes sí van acudir.
A més, també es van lliurar els premis als millors expedients acadèmics de la comarca, i l'acte va finalitar amb un concert de l'Orquestra Filarmònica de la Universitat.

divendres, 19 de juny del 2009

DEMOCRÀCIA, UNITÀRIA O POPULAR?


UN ARTICLE DE MARC CABANILLES
President de l'Agrupació Ciutadana Arc Iris
Per desgràcia, des de fa uns anys, ens estem acostumant a un tipus de democràcia que jo anomenaria UNITÀRIA (uns pocs decideixen), per a poder diferenciar-la del que el sentit comú ens diu que hauria de ser el correcte, o siga, la democràcia POPULAR (el poble decideix).
Esta democràcia unitària, no deixa de ser democràtica, ja que també sorgeix d’ eleccions raonablement lliures i competitives, i a més respecta les llibertats (expressió, reunió, manifestació, etc.).
L'essència de les democràcies unitàries és que els que són triats, pensen que tenen el dret (i l'obligació) de decidir que és el que convé a la resta de la ciutadania, donant comptes només als electors en futures eleccions. S'obliden dels que els van votar en eleccions passades, amb la teoria que els votants els van delegar totalment l'autoritat per a tota la legislatura.
Amb esta idea de la democràcia, estos líders unitaris consideren un atac i una intromissió, qualsevol tipus de control, i per això intenten subordinar, suprimir o limitar el funcionament de les institucions. Per suposat, sent fidels als seus principis unitaris, el patir una generalitzada impopularitat, a ells els importa ben poc.
Estan acostumats que els seus seguidors repetisquen els seus discursos com a cotorres. Obliden que segons la Constitució, un parlament no és menys govern que l'executiu, o que un ple municipal no és menys ajuntament que l'alcalde.
Pesen que qualsevol control, pregunta, o proposta diferent de la seua, suposa una interferència inacceptable a la seua lliure voluntat.
Per moments, el líder unitari pareix totpoderós, però no tarda molt a xocar amb altres poders econòmics i socials als que no té molta consideració i amb els que prefereix mantindre relacions informals. D'això no tarden a derivar-se la falta de transparència i el recurs als fets consumats.
Ells no es donen compte, però la seua mateixa filosofia els impedeix tindre verdaders aliats. Per un costat necessiten els vots, i els que siguen beneficiats per les seues brillants idees, s'aproparan per pur interès, però no per convicció. D'altra banda, els seus directes col·laboradors tampoc són aliats, ja que per a seguir en el càrrec, han de ser submisos, obedients i no adquirir pes polític.
Estos líders, bé d'entrada o amb el temps, solen necessitar el suport d'altres líders, els quals veuen la possibilitat de beneficiar-se. Però estos líders tampoc poden ser verdaders aliats, perquè el seu oportunisme els fa poc confiables. Per a ser verdaders aliats, haurien de donar-se, almenys, dos situacions: Verdadera confiança i negociació en la presa de decisions. Però per a un líder unitari, ambdós condicions són incompatibles amb la seua filosofia unitària.
Els líders unitaris, ansiosos d'èxits per al seu manteniment, necessiten generar grans expectatives, que acaben creant noves demandes, les quals s'uneixen als problemes ja existents. Tot açò acaba en una problemàtica complicada, que necessitarà prendre complicades decisions. Però estes decisions complexes, només és possible prendre-les amb la participació d'altres sectors polítics socials, la qual cosa requereix un grau d'autonomia, que el líder unitari no està disposat a reconèixer-los.
D'aquesta manera, els líders unitaris van tancant-se en un estret grup de persones, bé col·laboradors units al líder per una falsa “lleialtat”, o bé altres liders amb els que sols els uneix la conservació del poder.
Com a conseqüència del seu creixent aïllament, l'actitud del líder unitari es caracteritza per dos fets significatius. D'una banda, el llançament de reprotxes per la ingratitud dels que no aprecien els seus esforços i d'una altra, la impossibilitat de veure camins alternatius, aferrant-se a continuar fent el mateix i de la mateixa manera.
Si les coses es posen lletges, no dubtarà a tirar al camp del mal, no sols als que se li oposen, sinó també a tots aquells que, simplement, no el recolzen. El líder unitari, acusarà a l'oposició de ser “antitot”, i voldrà salvar a la societat de totes aquelles idees que no siguen les seues, recorrent si ho creu necessari, a un llenguatge amenaçador.
Finalment, un altre dels trets de la democràcia unitària, és l'interés a limitar les llibertats que formalment té la democràcia (aplicació fraudulenta de reglaments, falta d'informació a l'oposició, limitar el funcionament d'òrgans col·legiats com a parlaments o plenaris municipals, etc.)
Ja per acabar, tot açò respon a una manera de concebre i exercir el poder que és reticent a acceptar allò que és el cor de la democràcia popular: Els mecanismes institucionals, els controls, els debats pluralistes, la participació de la societat.
Amb aquestes reflexions, només vull expressar la meua preocupació pels camins que estem seguint, allunyant-nos d'una verdadera representació de la ciutadania. Ciutadania que arriba a trobar normal el delegar tota la seua autoritat, tota la seua energia, tota la seua autonomia, en unes poques persones, que sembla mai tenen prou, mai acaparen prou.

PRESENTACIÓ DE L'IES BAND A SIMAT

Hui es presenta a Simat l´IES Band, el grup musical de l'institut la Valldigna, del que formen part diversos joves de Simat. El concert serà a les 20:30h. al pati de l´Escola de Simat.
L’IES Band és una formació musical nascuda el curs 2008-2009 al si de l’IES la Valldigna com a resultat de la il·lusió d’un grup d’alumnat i professorat desitjosos de compartir el seu gust per la música amb la resta de companys del centre.L’entusiasme i el gust per la música demostrat per estos alumnes decidiren una professora del centre a buscar director per a organitzar una banda que oferira a l’alumnat de batxillerats i cicles un concert de final de curs. Foren els propis alumnes qui proposaren la persona idònia: Pepe Castelló, professor a l’escola de música de Tavernes. I en efecte, des del primer moment aquest es mostrà entusiasmat amb la idea i s’oferí molt gustosament a preparar el concert final de curs, que se celebrà al saló d’actes de la Societat Musical de Tavernes amb un gran èxit d’audiència.Actualment, l’IES Band està formada per uns quaranta-cinc alumnes dels dos instituts de Tavernes, que compaginen la formació acadèmica als esmentats centres amb estudis de grau mitjà a l’Escola de Música de Tavernes o a d’altres centres de poblacions veïnes.
Els seus integrants estan vinculats a les bandes dels tres pobles de la Valldigna (Benifairó, Simat i Tavernes), motiu pel qual no és errat afirmar que ha esdevingut la banda de tota la joventut de la Valldigna.Tot i que acaba d’iniciar singladura, l’IES Band ja té enllestits quatre concerts: el de final de curs del dos instituts de Tavernes i els de presentació a Simat i Benifairó. I és que la passió i l’entrega dels joves components d’aquesta particular banda anima el seu director a proposar-se noves metes, per la qual cosa no es descarten noves actuacions als pobles de la Valldigna al llarg de l’any.

dijous, 18 de juny del 2009

COMENÇA EL TERMINI D'EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DEL REGLAMENT DE L'ESCOLETA I L'ORDENANÇA QUE REGULA LA PRESTACIÓ DE SERVEIS TURÍSTICS

El Butlletí Oficial de la Província publica hui un edicte i un anunci de l'Ajuntament de Simat que obrin terminis per a examinar i presentar reclamacions, si s'escau, sobre el reglament de funcionament de l'Escoleta, i sobre l'entrada en vigor d'una ordenança que regula la prestació de serveis turístics i imposa taxes per l'explotació d'activitats turístiques.
L'edicte assenyala que el Ple de la Corporació, en sessió de data 25 de maig de 2009, va acordar l'aprovació provisional del Reglament sobre Regim intern de l'Escoleta Municipal, la qual cosa s'exposa al públic durant un termini de 30 dies, a efectes de reclamacions, entenent-se definitivament aprovades en el cas de no formular-se reclamació alguna.
L'anunci, per la seua banda, fa referència a l'aprovació provisional de l'ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la prestació de serveis turístics, també aprovada al ple de 25 de maig, que ara s'exposa al públic, durant un termini de 30 dies, a efectes de reclamacions.
A més, el BOP publica també hui la darrera modificació de crèdit aprovada pel multigovern.

SIMAT SERÀ ESTE CAP DE SETMANA CAPITAL DE LA MEDITERRÀNIA

Simat acull des de demà de forma simultània el V Fòrum Internacional Valldigna-Mediterrani i la V Multaqa de les tres cultures, que se celebraran fins diumenge, en esta edició per a impulsar i contribuir a la declaració de la dieta mediterrània com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.
En esta edició, estes dos reunions tindran com a tema central la dieta mediterrània, que es troba en fase d'estudi per a ser declarada Patrimoni de la Humanitat. Ambdós cites es desenvoluparan, davall el títol 'La Dieta Mediterrània Patrimoni UNESCO de la Humanitat', en l'antic monestir de la Valldigna, i en el Tano Hotel ReSort de la platja de Gandia, on dissabte es celebra un sopar institucional al que el nostre regidor, Víctor Mansanet, ha declinat anar per donar exemple d'austeritat, tot i haver estat convidat per una funcionària de l'Ajuntament en nom del regidor d'Esquerra (Republicana).
En estes jornades, representants de diversos centres UNESCO, de l'administració i de diferents cultures, enginyers agrònoms, enòlegs, representants d'unes quantes universitats i de centres de nutrició, i periodistes abordaran diferents aspectes de la dieta mediterrània, a més de "difondre els seus valors". Esta gastronomia s'estudiarà des de distints vessants, tant com patrimoni d'una cultura comuna, com des de les vinculacions existents entre els països del Mediterrani i des del punt de vista mèdic.
Arc Iris, per la seua banda, vol denunciar l'escassa difusió que s'ha fet d'estes jornades tant per part de l'Ajuntament com per la Generalitat. A hores d'ara la majoria de veïns de Simat encara s'està preguntant el motiu pel que s'ha instal.lat una gran carpa a les portes del monestir. Molts encara no saben si fan revetlla, concert o mercat medieval.

UN SOCARRAT DE L'ANTIGA MESQUITA DE LA XARA S'EXPOSA A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

L'exposició "Entre terra i fe. Els musulmans al regne cristià de València" (1238-1609), que es pot visitar fins el dia 28 de juny a la sala Estudi General-La Nau de la Universitat, inclou un socarrat de l'antiga Mesquita de la Xara de Simat.
Amb ocasió del quart centenari de l'expulsió dels moriscos del Regne de València en 1609, preludi de la seua expulsió general d'Espanya, l'exposició vol donar a conèixer la vida dels valencians musulmans en el regne cristià creat per Jaume I. Es tracta de posar de relleu la tensió entre l'afecció a la seua terra i el sentiment religiós envers la seua fe en un món, com el del final de l'edat mitjana i els principis de la moderna, creixentment intolerant i conflictiu. Cal destacar que no es tracta en absolut d'una celebració, sinó d'una reflexió sobre un etapa fonamental de la nostra història.
ENTRADA LLIURE. Comissaris: Rafael Benítez, catedràtic d’història moderna de la Universitat de València i Juan Vicente García Marsilla, professor titular d’història de l'art.

DOS VEÏNS DE SIMAT, EN ESPERA DE JUÍ PER LA COMPRAVENDA D'UNA MENOR

Dos veïns de Simat de nacionalitat romanesa estan a l'espera de juí per tràfic d'éssers humans, negligència en la custòdia d'una filla, detenció il.legal i coaccions, per l'intent de compravenda d'una menor. Al gener passat, la Guàrdia Civil va detindre els dos romanesos a Simat per la compravenda d'una xiqueta de 15 anys com a esclava. L'operació comercial es va gestar a Romania.
El pare li la va vendre suposadament a un compatriota per un televisor i 500 dòlars USA (uns 400 euros). El comprador la va portar a Simat, on resideix amb la seua dona i les seues dos filles. La xiqueta no podia eixir de casa i havia de fer les tasques domèstiques i cuidar de les dos filles del matrimoni.
Passat un temps, el pare de la menor es va traslladar a viure a Sevilla i, segons pareix, el passat 19 de gener va anar a casa del comprador amb la intenció de recuperar la seua filla, perquè li havien pagat els diners acordats, però no li havia entregat el televisor. Però el comprador es va negar a tornar-li a la xiqueta, i el pare ho va denunciar la Guàrdia Civil per segrest.
Els agents van descobrir la repugnant història, i la menor ha sigut internada en un centre d'acollida de la Generalitat Valenciana. Els dos hòmens van quedar en llibertat provisional i ara estan a l'espera de juí: el pare està acusat de tràfic d'éssers humans i negligència en la custòdia de la seua filla i el comprador, de detenció il·legal i coaccions.

dimecres, 17 de juny del 2009

EL PSPV CARREGA CONTRA LA FUNDACIÓ JAUME II


Sebastián Mahíques, Manolo Vidal, Trini Miró, Anabel Trujillo i Eladi Mainar.
.
L'alcalde de Simat, Eladi Mainar, i el secretari general del PSPV, David Mogort, han denunciat la paràlisi de la Fundació Jaume II, i han criticat a la Generalitat i a la gerent de la Fundació, Anabel Trujillo, per eliminar pràcticament tota l'activitat. A més, han denunciat actituds sectàries de la gerent de la Fundació per la negativa a cedir a l'Ajuntament i a les associacions locals l'ús de les sales de l'antic monestir.
Els socialistes simaters han demanat a la consellera de Cultura, Trini Miró, i a la gerent de la Fundació que deposen la seua actitud, normalitzen les relacions amb els ajuntaments de la Valldigna, i reprenguen l'activitat a l'antic monestir, tant pel que fa a la programació cultural com a les tasques de recuperació del conjunt arquitectònic.

QUÈ HA PASSAT A LES FOIES?

Tan simple com senzill. Quan l'Ajuntament decideix executar el projecte d'asfaltat de camins i demana subvencions (primer semestre de 2008), havia d'haver fet una provisió de fons per a finançar la inversió de l'asfaltat de camins en el cas de que la subvenció sol.licitada no arribara al cent per cent del cost del projecte, com finalment ha passat.
Ara la subvenció concedida només cobreix el 50% del cost, i en condicions normals la corporació local hauria de fer-se càrrec del 50% restant, sobretot perquè es tracta d'una actuació sobre camins públics.
No obstant, el multigovern ha preferit carregar part del cost sobre els veïns de les Foies, tractant de convéncer-los de que és la millor opció, i advertitnt de que en cas contrari es renunciria a la subvenció.
I perquè ha fet això l'Ajuntament? Arc Iris té una teoria. L'Ajuntament no vol fer-se càrrec del 50% del cost del projecte perquè el marge que té per a invertir ha pensat destinar-lo a altres coses, com ara l'adquisició d'una màquina de neteja de la via pública que costa al voltant de 50.000 euros.
A mé a més, com que del procediment emprat per a decidir el pagament, una assemblea veïnal, no se'n deriva cap obligació legal de pagar, ara ens trobem amb que uns volen pagar i altres no.
La postura d'EU-Arc Iris és la següent: L'Ajuntamnet ha d'assumir la totalitat del 50% del projecte que no està subvencionat, i no té perquè carregar la inversió sobre els veïns, ni els veïns tenen perquè fer front a una inversió pública sobre camins públics. A més, d'eixa forma ens estalviarem enfrontaments entre els veïns que volen pagar i els que no volen pagar, i també greuges comparatius.

dimarts, 16 de juny del 2009

LA CHX REMODELARÀ LA FONT GRAN


Adéu a l'actual imatge de la Font Gran.
És una sort que el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) siga saforenc. L'organisme de conca, a més de deixar-se els quartos en el tram del Serpis que passa per Gandia, s'ha compromés ha invertir 400.000 euros a Simat en un projecte per a remodelar la Font Gran. Els tècnics de la Confederació estan ara redactant el projecte, i l'alcalde, Eladi Mainar, s'ha compromés a sotmetre'l a la consideració dels veïns de forma escrupulosa abans de la seua aprovació definitiva.
Arc Iris en pot avançar alguns detalls. Els murs del manantial van a desaparéixer en gran part del seu perímetre i seran substituïts per una escalinata de forma que la làmina d'aigua siga accessible des de qualsevol punt, amb la qual cosa ja no caldrà la canya per a pescar l'anguila, es podrà fer amb forquilla. Altre dels avantatges es que es reduïrà de forma considerable el risc de caiguda al manantial des dels actuals murs.
Arc Iris felicita a l'alcalde i a la CHX per comprometre's en la remodelació de la icona més representativa de Simat després de l'antic monestir, on no s'ha invertit des dels anys cinquanta, però demana sensibilitat i tacte en el projecte a executar.
D'altra banda, els propietaris de terra a la marge esquerra del Vaca, entre la rotonda de l'abeurador i el gorg de l'Ast, estan rebent notificacions d'expropiació per a l'execució d'un passeig de ribera, un projecte que forma part del conjunt d'actuacions en la que s'inclou també la remodelació de la Font Gran, i que preveu a més la construcció d'una aula de natura.
Segons declaracions d'Eladi Mainar a la premsa, l'alcalde confia en que totes aquestes actuacions estiguen acabades enguany. D'altra manera no li vindria bé en termes polítics, perquè la foto se la faria la seua successora, Agustina B. Sirerol.

NOU DESORI DE GESTIÓ, ARA A LES FOIES

L'assemblea de veïns de les Foies per a asfaltar camins no genera cap obligació fiscal, molts veïns es neguen a pagar, i el multigovern els qualifica "d'insolidaris". Són les conseqüències de fer les coses mal fetes. L'alcalde va rebre la visita ahir d'algun veí per a comunicar la seua voluntat de no fer front a cap pagament.
L'intent de fixar l'obligació de pagar amb l'establiment de contribucions especials al ple va fracassar per la il.legalitat de la mesura. Arran d'això, l'ajuntament força una assemblea per a que els propis veïns assumiren la despesa, una assemblea a la que als afectats de Simat se'ls convoca per ban, i als de fora per escrit. Però ara l'acord de l'assemblea no genera cap obligació de pagar, opció a la que s'acolliran tots aquells que estan en desacord amb la proposta.
L'origen de tot està en la concessió d'una subvenció del Govern central publicada el 4 de febrer de 2008, corresponent a la convocatòria per a pal.liar danys de les pluges d'octubre de 2007. El BOE diu que el Govern assumeix el 50% del cost del projecte que va presentar l'ajuntament, i la resta correrà a càrrec de la corporació local, això sí, sense perjudici de que es sol.licite ajuda a altres administracions, com ara la Diputació.
La Diputació no n'ha volgut saber res. Mal per la seua banda, però així les coses, el BOE no diu res de que els particulars hagen de rascar-se la butxaca per a estalviar uns diners a l'Ajuntament.

dilluns, 15 de juny del 2009

EL MANDAT MUNICIPAL ARRIBA HUI AL SEU EQUADOR


El 15 de juny de 2007 es va constituir la corporació local que va eixir de les eleccions del 27 de maig, i es va triar alcalde Sebastián Mahíques, del PP, amb majoria simple. Catorze mesos més tard, el 4 d'agost de 2008, es feia efectiva la moció de censura que PSPV, Bloc i Esquerra (Republicana) registraren el 26 de juliol per a desallotjar al PP de l'alcaldia. El mandat municipal arriba hui, per tant, al seu equador amb un balanç que es pot resumir amb aquesta frase: "La vaig matar perquè era meua". És a dir, entre els uns i els altres, casa per agranar, i Simat despentinat.
Simat és la víctima del joc polític. Arribats a l'equador del mandat, es pot dir que s'han complit el 50% de les previsions d'Arc Iris en el sentit de que s'anava a consumir el mandat sense resoldre res d'allò considerat fonamental i decisiu. El 50% restant es complirà al final del mandat, i tant de bo ens equivoquem.
Arc Iris manté que consumirem els quatre anys i Simat seguirà sense polígon industrial, sense Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU), sense solució a la crisi del camp, sense fusió de cooperatives, sense alternatives econòmiques, i sense dinamitzar una indústria turística local.
És a dir, arribats a l'equador, tenim pipicans, cavallons i contenidors d'oli, però d'allò substancial no s'albira res. Encara sort que el Pla E de Zapatero ens permetrà renovar alguns espais urbans, però per a adjudicar obres estatals no calia cap Castelar, ho podia haver fet la Gestoria del Micuelo.
On ha de justificar un govern local la seua gestió és en allò que no li ve fet, en esbossar un futur i una alternativa econòmica, en tirar endavant projectes bloquejats des de fa vint anys, en aprovar d'una vegada un PGOU, en la dinamització sociocultural, en la promoció esportiva, en la creació i consolidació de serveis de qualitat, i en generar perspectives, i d'això no se n'ha fet res, ni per part del PP ni per part del trident.
Per tant, arribats hui a l'equador, això és el que tenim, un no res. Quan s'apropa l'estiu s'apunta mig centenar de persones al programa per a pal.liar l'atur agrícola, n'agafen a setze, i ja vindrà l'hivern. I l'estiu que ve més. I roda la roda.

ELS VEÏNS DE LES FOIES ACCEPTEN PAGAR SOTA L'AMENAÇA DE TORNAR LA SUBVENCIÓ I RENUNCIAR AL PROJECTE


L'assemblea de veïns de les Foies va acceptar dissabte la proposta de l'equip de govern d'assumir vora una tercera part del cost del projecte d'asfaltat de la carretera i camins, sota l'amenaça de deixar perdre la subvenció del Govern i renunciar a executar les obres. Segons els portaveus de l'Associació de Veïns, l'assemblea havia estat convocada per la pròpia associació i s'havia decidit convidar al govern municipal, però no als partits polítics de l'oposició.
La reunió es va polititzar i va dividir els veïns entre partidaris i detractors de la proposta del multigovern, i finalment la majoria va acceptar fer front al pagament abans que deixar perdre la subvenció. D'eixa manera, dels 166.000 euros en què s'ha presupostat el projecte, els veïns en pagaran al voltant de 50.000 en funció de la superfície.


EL PUNT DE RECOLLIDA DE DEIXALLES FITOSANITÀRIES, ATIBACAT


El punt de recollida de deixalles fitosanitàries instal.lat per l'Ajuntament de Simat al camí de Malet està atibacat, més bé desbordat, tal com mostra la imatge presa dissabte. El fet amaga dos notícies, una bona i una mala. La bona és que els llauradors han pres consciència de la necessitat de dipositar les deixalles tòxicques als llocs adequats, i la mala és que la recollida de les deixalles no es fa amb la freqüència que cal.

DE SIMAT A BENI EN BICI

Eixida des del bar del Buixquet.
.
Desenes de ciclistes van participar dissabte en la marxa entre Simat i Benifairó per mantindre's en forma, reivindicar l'ús de la bicicleta i els trajectes cicloturístics.

LA MARXA DEL CAMPIONAT DE TENNIS DE SIMAT (Punxeu la imatge per visualitzar els resultats)divendres, 12 de juny del 2009

L'AJUNTAMENT CONVOCA ALS PROPIETARIS DE LES FOIES PER A ENDOSSAR-LOS LA "PAGA EXTRA D'ESTIU"

L'Ajuntament de Simat ha convocat este dissabte als propietaris de les Foies per a convèncer-los de que han de pagar part de l'asfaltat de camins que ha projectat el multigovern local.
L'Ajuntament va rebre una subvenció del Govern central que cobria el 50% del cost de l'asfaltat de camins a les Foies, i confiava que la resta fins a completar el cost arribara de la Diputació. Però "ah amigo!!, con la Iglesia hemos topado". La Diputació ha dit que no dóna un cèntim.
Davant la negativa del parafeixista de Xàtiva, la solució inicial de l'Ajuntament era fer passar el 50% del cost com a contribució especial per als veïns beneficiaris, i ho va intentar introduir al darrer ple, encara que va fer marxa enrere en adonar-se'n de la irregularitat.
Ara ha convocat als veïns per a fer-los la següent proposta: de la quantitat que resta per completar el cost del projecte, l'Ajuntament se'n farà càrrec del 40%, i els veïns pagaran el 60%.
Arc Iris ha consultat a representants de l'Associació de Veïns de les Foies, que aglutina a més d'un centenar de propietaris, i ja pot avançar que la proposta va a ser rebutjada. Els veïns no estan d'acord amb aquesta fòrmula per diversos motius, però sobretot perquè l'asfaltat de camins al Pla de Corrals, l'altra urbanització de muntanya de Simat, no ha tingut cap cost per als veïns, i a les Foies reclamen el mateix tractament.
Arc Iris havia pensat en posar-se en contacte amb l'Ajuntament per conéixer la versió municipal, encara que hem desistit davant la sospita de que l'assumpte siga competència de Joan Serra.

LOCAL TERCERMUNDISTA PER A LA CAMPANYA ANTI-RÀBICADos imatges de la vacunació de gossos, ahir. A la foto inferior s'hi pot apreciar la taula del veterniari.
.
L'Ajuntament de Simat demana civisme als amos de gossos, però l'Ajuntament no és massa respectuós ni amb els amos ni amb els gossos. La campanya municipal de vacunació antiràbica que s'ha fet ahir i abans-d'ahir ha tingut com esceneri un local municipal engrudós, atrotinat, polsós i insalubre, amb bigues corcades, atibacat de trastos, eines, motors de polvoritzar i mobles trencats. El veterinari té com a lloc de treball una taula d'escola de l'època del Florido Pencil que està trencada, i una cadira infantil del mateix estil, i la sala d'espera per a amos i gossos és el carrer, tant fa si cauen 35 graus, com ahir. També caldria parlar de les condicions de conservació de les vacunes en eixes circumstàncies. Tot un atac a la dignitat dels gossos i dels amos als que després es demana civisme, i tota una garantia de salubritat per als animals que estan sent vacunats.
El problema és que a Simat ens acostumem a tot, i al remat acabem assumint com a normals situacions per les que protestarien fins els bosquimanos del Kalahari.
Arc Iris demana al regidor de gossos que l'any que ve habilite unes instal.lacions en condicions per a la campanya.

dijous, 11 de juny del 2009

BLOC I ESQUERRA (REPUBLICANA) CANVIEN D'ACTITUD AL SI DEL TRIPARTIT DESPRÉS DE LA GARROTADA DE DIUMENGE

Mainar Cabanes, Brines Sirerol i Serra Folguerà.
.
Els mals resultats electorals del Bloc i Esquerra (Republicana) a les eleccions europees a Simat han portat a aquests dos partits a reconsiderar la seua estratègia, a replantejar-se les seues actituds al tripartit, i a redefinir les relacions de govern amb el PSOE, segons ha pogut saber Arc Iris de fonts d'ambós partits.
El canvi d'actituds ja es va escenificar en la primera reunió que ha mantingut el tripartit després de les eleccions de diumenge passat, on Bloc i Esquerra (Republicana) van admetre que la moció de censura els ha passat factura i van advertir per tant a l'alcalde, Eladi Mainar, de que les relacions anaven a canviar.
Segons fonts d'aquestes formacions, el Bloc i Esquerra (Republicana) consideren que els èxits de la gestió municipal se'ls està emportant el PSOE, que ha eixit il.lès de les eleccions europees i ha conservat intacta la seua base, mentre que les brancades se les estan enduent el Bloc i Esquerra (Republicana).
Cal recordar que Bloc i Esquerra (Republicana) han estat els dos únics partits que han patit davallades respecte de les eleccions europees de 2004, mentre que la resta, PSOE, PP i EU-Arc Iris, han augmentat el seu suport electoral.
Arc Iris considera, no obstant, que l'anàlisi que fan el Bloc i Esquerra (Republicana) és erroni. Les brancades no se les estan enduent per la seua gestió, sinó que el càstig ve pel fet d'haver propiciat una moció de censura en les condicions en que la van propiciar, és a dir, expoliant al PSOE, a qui li van traure, d'una banda, 13 mesos d'alcaldia per al Bloc, i d'altra totes les competències i l'assessor per a Esquerra (Republicana). En opinió d'Arc Iris, és aixó el que està castigant l'electorat, i no la gestió.
Per tant, veïns i veïnes de Simat, estiguem atents perquè Agustina i Serra poden protagonitzar des d'ara algun rifi-rafe amb Eladi Mainar per tal de salvar l'honor de Favara a les pròximes eleccions municipals, cosa difícil, d'altra banda, perquè seria d'ingenus pensar que Mainar va a deixar-se acoquinar. Mainar no ha fet mal la feina de debilitar els seus socis.

UN JOVE TETRAPLÈGIC DE SIMAT GRAVA UN CURT I EL PRESENTA AL CONCURS "TRENCAR BARRERES"

Un jove tetraplègic de Simat, Rafa Botella, ha gravat un curtmetratge de quatre minuts sobre la domotització de casa seua i la seua vida quotidiana, i l'ha presentat al concurs Trencar Barreres. Tot un exemple de compromís i superació. Ara Rafa Botella demana ajuda per a que el seu curtmetratge reba el suport dels internautes per tal d'augmentar les possibilitats de guanyar el concurs. El curt es pot votar a l'adreça http://www.premiosromperbarreras.com/participantes-2009-12.html.

A continuació reproduïm la carta que el nou cineasta de Simat està remetent a través de tots els mitjans al seu abast per tal de demanar suport al seu curtmetratge:
HOLA, EM DIC RAFA, ALGUNS JA EM CONEIXEU, ALTRES CREC QUE ALGÚ US HAURÀ REENVIAT EL MAIL.

PER ALS QUI NO EM CONEIXEU, DIR-VOS QUE SÓC UN TETRAPLÉGIC DE SIMAT DE LA VALLDIGNA. A CAUSA DE LA MEUA LESIÓ, LES MEUES CAMES I GAIREBÉ EL TOTAL DELS MEUS BRAÇOS VAN DEIXAR DE FUNCIONAR. VAIG PRENDRE LA DECISIÓ D'ADAPTAR MA CASA, EN ESPECIAL LA MEUA HABITACIÓ, CONTROLANT L'ORDINADOR, LA TELE, L'AMPLIFICADOR, L'AIRE CONDICIONAT, LES LLUMS, PORTES... I TOT AIXÒ AMB UN BUFADOR EN LA BOCA.

EN FI, HE GRAVAT UN VÍDEO DE 4 MINUTS PER A PRESENTAR-LO A UN CONCURS RELACIONAT AMB ADAPTACIONS PER A MINUSVÁLIDS, I BÉ, US DEMANARIA QUE ENTRÀREU AL SEGÜENT LINK (http://www.premiosromperbarreras.com/participantes-2009-12.html) I VOTÀREU EL MEU VÍDEO.

GRÀCIES PER LA VOSTREA ATENCIÓ, SÉ QUE RONDA MOLT DE CORREU FEM PER LA XARXA QUE FA PERDRE EL NOSTRE TEMPS, NO OBSTANT, US DEMANARIA UNA MIQUETA D'EIXE TEMPS PER A DONAR-ME EL VOSTRE VOT.

GRÀCIES.

RAFA BOTELLA MARTÍ

dimecres, 10 de juny del 2009

LA MARXA DEL CAMPIONAT DE TENNIS DE SIMAT (Punxeu la imatge per visualitzar els resultats)


INTENTEN ESTAFAR PERSONES MAJORS

Una dona major va fer fugir ahir una persona que tractava d'estafar-la o furtar a casa seua amb el pretext de signar uns documents. Els fets van ocórrer ahir de vesprada a la part superior del carrer de Sant Roc, on una veïna d'edat va ser abordada per una dona jove que li exigia que signara uns documents o en el cas de que es negara a signar li donara cinc euros.
La víctima, que viu sola, es va posar nerviosa, es va negar a signar res ni a donar diners, va alertar a l'estafadora de que estava esperant a les seues filles, i li va demanar que se n'anara. En vore que l'estafadora insistia va demanar ajuda i l'estafadora va fugir. La víctima va recórrer als primers veïns que va trobar, al carrer Major, amb clars símptomes d'ansietat.
L'autora de l'intent d'estafa o robatori era una dona jove que s'expressava en castellà que no va ser localitzada perquè no ningú va denunciar els fets d'immediat ni a la Policia Municipal ni a la Guàrdia Civil.
La tàctica és sempre la mateixa. Se n'aprofiten de gent major que viu sola i empren qualsevol pretext per accedir al domicili, fer-li signar comandes innecessàries, o traure diners a la víctima.
Arc Iris demana a la Policia Municipal i a la Guàrdia Civil que extremen la vigilància sobre aquests fets.

FALTEN ZONES ESPORTIVES INFANTILS


Dos xiquets juguen al baló entre els cotxes, ahir, al passeig Nou d'Octubre.
L'escena habitual de xiquets jugant al baló al mig del carrer en distintes zones del casc urbà de Simat evidencia que falten zones esportives infantils. Els xiquets no disposen ni d'una mala porteria ni d'una mala cistella de bàsquet a cap parc ni plaça, i han de jugar al baló a la calçada entre cotxes, exposats a perills, i causant molèsties a veïns i vianants.
Remetre'ls al poliesportiu no és la solució perquè l'ús de les instal.lacions municipals ha d'estar regulat, per la qual cosa Arc Iris recomana al multigovern que encarregue un estudi sobre la possibilitat de crear minizones esportives arreu del casc urbà on els xiquets i les xiquetes disposen almenys d'una porteria o d'una cistella de bàsquet, i tenim una oportunitat ara que s'estan remodelant diversos espais urbans.
Tenim un exemple de zona per a la pràctica d'activitats esportives al parc de l'Avinguda de la Valldigna, però en aquest cas dirigida a gent major.

dimarts, 9 de juny del 2009

RECTIFICACIÓ DE LA NOTÍCIA SOBRE ELS RESULTATS ELECTORALS: SIMAT CASTIGA ALS SOCIS DEL PSOE AL TRIPARTIT


Puxeu per a visualitzar els resultats. Comproveu a la banda dreta el partit al que corresponen els resultats de les europees de 2004.
Un ball de xifres en la comparativa dels resultats de les eleccions europees de 2004 i 2009 ens va portar a fer una anàlisi incorrecta sobre els resultats de les eleccions de diumenge a Simat. Vam dir en un principi que tots els partits patien una davallada llevat del PSOE i el PP, i no era correcte. Els únics partit que han patit davallades respecte de les europees de 2004 són el Bloc i Esquerra (Republicana).
Les dades del PSOE i del PP eren correctes. El PSOE puja 25 vots a Simat respecte de fa cinc anys, i el PP en puja 87. Però Esquerra Unida en puja 22, dels 60 de 2004, a 82 de diumenge passat, amb la qual cosa es pot extreure la conclusió de que els únics partits que han patit davallades són els socis del PSOE al tripartit.
En el cas del Bloc, la davallada és gairebé del 50%, atés que dels 96 vots de 2004, es queda amb 51. I en el cas d'Esquerra (Republicana), la pèrdua de vots és més moderada, però també important. Passa de 80 a 66.
Amb eixe resultat, és evident que Simat ha castigat al Bloc i a Esquerra (Republicana), socis del tripartit, mentre que el PSOE, l'altre soci, ha conservat intacta la seua base.
La moció de censura, per tant, ha passat factura al Bloc i a Esquerra (Republicana), però no al PSOE. En canvi, Esquerra Unida s'ha vist beneficiada, la qual cosa ratifica l'estratègia d'EU-Arc Iris de mantindre's a l'oposició, tant fa si amb el PP o amb el multigovern del pacte de progrés.

EU-ARC IRIS DEMANA LA REPOSICIÓ DELS DANYS AL CAMÍ DE MALET


EU-Arc Iris demanarà al ple que l'Ajuntament es dirigisca a l'empresa que executa les obres del trasvassament Xúquer-Vinalopó al nostre terme i li exigisca que repose els danys que ha causat al camí de Malet pel trànsit de camions per al transport de canonades.
L'elevada freqüència de pas dels camions els darrers mesos ha causat importants desperfectes que ara haurem de pagar tots els simaters si l'Ajuntament no obliga a l'empresa adjudicatària a fer-se'n càrrec.
A la imatge es pot apreciar el pic amb les canonades al punt on travessen el camí i el barranc, una ferida, una més, al nostre territori.
Arc Iris ha recollit les queixes de nombrosos llauradors per l'estat en que ha quedat el camí, i s'ha compromés a exigir solucions sense cost per a l'Ajuntament.

EL RESULTAT DEL BLOC EL DESLLEGITIMA PER A PRENDRE EL RELLEU A L'ALCALDIA

El resultat de les eleccions europees de diumenge, on el Bloc Nacionalista Valencià només va obtindre 51 vots, poc més del tres i mig per cent, i va quedar en cinquena i darrera posició, desllegitima encara més a aquesta formació per a prendre el relleu de l'alcaldia de Simat, previst per a l'abril de 2010. El de diumenge es el pitjor resultat del Bloc a Simat des dels primers temps de l'UPV, i la davallada és gairebé del 50%, de 96 vots a les europees de 2004, a 51 vots diumenge passat.
El regidor d'EU-Arc Iris, que es va abstindre en la votació de la moció de censura, ja va anunciar que quan arribe el relleu votarà en contra de la candidata pactada, per diversos motius. En primer lloc perquè el Bloc va ser el principal responsable de que el PP estiguera 14 mesos a l'alcaldia en posar damunt la taula unes exigències inassumibles, entre elles la meitat de l'alcaldia, l'única cosa que sembla importar-li al BNV, perquè de gestió no n'estem veient per part del Bloc en aquest primer any de tripartit. La major part de la gestió està en mans de Joan Serra, amb poca fortuna i menys èxits. De la promoció cultural, que hauria de ser competència de Juli Ibáñez, s'encarrega en gran part l'alcalde socialista, així com de la millora de les instal.lacions esportives, encara que siga per fer pistes de pàdel, i no en diem res del trinquet. De la participació ciutadana, competència de la futura alcaldessa del Bloc, millor ni en parlem a la vista de com s'està portant la negociació del PGOU, de com s'han aprovat els pressupostos, de com s'han decidit les obres del Pla Zapatero, i del fracàs de l'associacionisme.
És a dir, en mans del Bloc estava conformar des d'un principi el govern actual i haver impedit 14 mesos de PP, però les seues exigències ho van impedir. Durant catorze mesos mantenen les seues exigències fins que el PSOE es decideix a engolir-se-les, i es conforma un govern que a hores d'ara no té cap fulla de servei més enllà de contenidors d'oli i pipicans. I de sort que Zapatero ha soltat la pasta, perquè si no ens quedem papant mosques.
Seguim sense PGOU i sense horitzó que s'albire, seguim sense polígon industrial i sense horitzó que s'albire, seguim amb l'urbanització de la Font Menor paralitzada i sense horitzó que s'albire. I bona part de la culpa la té el Bloc per haver mantingut 14 mesos la seua posició de força, perquè les alcaldies no s'obtenen fent xantatge als socis de govern, sinó guanyant eleccions.
A la vista dels resultats de diumenge, és evident que entre els militants i simpatitzants del Bloc hi ha desencant, fonamentalment per la deriva ideològica que es va fargar en el congrés de febrer.

dilluns, 8 de juny del 2009

SIMAT CASTIGA AL BLOC I A ESQUERRA (REPUBLICANA)

Les eleccions europees d'ahir deixen un missatge clar a l'àmbit local: Simat castiga als socis del PSOE al tripartit, i premia a EU, mentre el PSOE manté intacta la seua base. Totes les forces polítiques perden vots, excepte el PSOE, el PP i EU, que no només no en perden, sino que en guanyen un bon grapat. El PSOE ha tret 26 vots més que en les europees de 2004, però en el cas del PP l'augment és escandalós: 87 vots més que fa cinc anys, vora un 20% d'increment, fins arribar a 510 (38'69%). Esquerra Unida registra també un augment significatiu, i passa dels 60 vots de 2004 a 82 ahir diumenge.
La resta de partits perd electors. Així, Esquerra (Republicana) perd 14 vots, i el Bloc en perd 45.
El PSOE simater ha sabut contindre l'avanç del PP i es manté al capdavant de les preferències electorals amb 558 vots (42'34%), i fa de Simat un dels pocs pobles del País Valencià on no guanya el PP. Hi ha hagut una mobilització del votant socialista, possiblement davant el temor a la primera victòria popular a unes eleccions no municipals. No obstant això, el PSOE simater s'ha de fer mirar que amb una abstenció del 50% la seua candidatura haja obtés una xifra absoluta de vots superior a la que va obtindre a les darreres eleccions municipals, amb una participació del 80%.
Per la seua banda, el PP ha mobilitzat també els seus, però no el suficient com per a guanyar. El fruit ha estat 87 vots més que fa cinc anys.
A la vista dels resultats, és evident que Simat ha castigat als dos socis del PSOE a l'equip de govern.
Esquerra (Republicana), tot i haver-se estirat tot el que es podia estirar, s'ha deixat també 14 vots pel camí i ha passat de 80 a 66, malgrat haver donat la vara casa per casa amb insistència. A l'àmbit autonòmic, Esquerra (Republicana) es deixa pel camí pràcticament la meitat dels vots respecte de les eleccions de 2004, i passa de 15.703 a 9.795.
I finalment el Bloc de 96 vots al 2004, s'ha quedat en 51, la quinta força a Simat, i a la vora de la marginalitat, en la línia del que ha fet el Bloc a nivell de País Valencià, on ha aconseguit només 18.000 vots. El més sorprenent de tot és que el secretari general d'aquest partit, Enric Morera, encara va eixir ahir expressant la seua satisfacció, quan els resultats aconsellen no ja una refundació, sino la dissolució del Bloc.
La clau està en esbrinar ara fins a quin punt els resultats d'ahir es poden extrapolar a l'àmbit municipal, on els caps de llista condicionaran les tendències.
Pel que fa a la Safor, cal destacar una dada: a les grans ciutats, Gandia, Oliva i Tavernes, el PP ha obtés el 55%, 56'6% i el 57'2%. Sobren comentaris. Tenim Camps per a una estoneta llarga.

dijous, 4 de juny del 2009

LA PISCINA AVANÇA DEU DIES LA SEUA TEMPORADA

Aquest divendres 5 de juny obrirà la Piscina Municipal de Simat ja en temporada regular.
S´ha decidit obrir la piscina abans del 15 de juny com era habitual, per tal de donar un servei més ampli a tots els joves que ara en juny ja finalitzen les classes de vesprada i poden practicar l´esport de la natació.
Ja es poden treure els abonaments per a la piscina a l´Ajuntament de Simat en horari d´atenció al públic, de 9:00h. a 14:00h, a les oficines de recaptació.
L´horari de la Piscina Municipal serà de dilluns a diumenga, de 10:00h. fins les 20:00h. inclosos festius.

ESQUERRA (REPUBLICANA) DÓNA UNA ALCALDIA AL PP A LA MARINA ALTA

El PP es farà en els pròxims dies, excepte sorpresa, amb una altra alcaldia en la Marina Alta, la del municipi de La Vall de Laguar, després que ahir es registrara una moció de censura en la localitat, fins ara amb govern del PSPV, avalada pels tres regidors populars i un edil triat en les llistes d'ERC que, abans de rubricar el canvi de govern, va tindre el "detall" d'abandonar les files republicanes. La moció de censura en este xicotet municipi de la Marina Alta -amb recursos hídrics fonamentals per a l'abastiment de la costa, especialment, de Calp- serà la tercera que el PP impulsa durant l'actual mandat municipal amb el suport de trànsfugues després de les que li van facilitar la vara de comandament a Dénia i La Vila Joiosa.
La Vall de Laguar porta anys regida per Juan José Puchol, alcalde amb EU i que, posteriorment, va mantindre el govern amb els socialistes. Els comicis de 2007 van mantindre el PSPV com a força més votada amb tres edils, els mateixos que el PP. La clau va quedar en mans de Josep Manuel Barber, únic edil d'Esquerra, la marca electoral de la sucursal valenciana d'ERC, el partit de Josep Lluís Carod-Rovira, vicepresident del govern català, i de Joan Puigcercós. Inicialment, Barber, que va ocupar un lloc en la llista d'ERC per Alacant en les eleccions generals de fa un any, va entrar en el govern amb diverses delegacions.
L'operació, que farà primer edil al popular Francisco Gilabert Mengual, ve gestant-se des de fa unes setmanes. A finals d'abril, el regidor republicà va optar per deixar les seues delegacions. Llavors, la direcció de la federació valenciana d'ERC va avalar la seua decisió encara que dissabte passat, després de desvelar-se les negociacions, es va desvincular per complet del regidor a qui atribuïxen la construcció d'una vivenda il·legal, element que esgrimixen per a justificar el seu distanciament. Amb este edil fora de la disciplina d'Esquerra, al partit de Carod-Rovira i Puigcercós li restarien a penes quatre regidors en tot el País Valencià -dos a Xixona, un en Sueca i un altre a Simat-, l'exigu respatler electoral que va aconseguir en els comicis municipals de 2007.
La direcció provincial del PP mantenia contactes amb el regidor Barber des de fa dies però volia que este passara al grup de no adscrits abans de rubricar el vot de censura contra el socialista Juan José Puchol que, entre el seu grup de regidors, compta amb el diputat provincial Paco Carrió, exsecretari comarcal del PSPV en la Marina Alta. Els flocs de l'operació no es van tancar fins ahir mateix quan, a primera hora de la vesprada, es va conéixer que la decisió ja estava en el registre del consistori. És a dir que, una vegada més, la moció de censura de La Vall de Laguar ve avalada amb el vot d'un trànsfuga com els populars ja van fer a Dénia, on Ana Kringe va desbancar el Govern de PSPV amb el vot d'un edil que havia sigut triat en la llista socialista; i en La Vila Joiosa, localitat de la Marina Baixa en què el PP va aconseguir el suport d'un edil que va abandonar el seu partit per a alçar el seu candidat a l'alcaldia.
La direcció provincial del PP que encapçala José Joaquín Ripoll està entestada a aconseguir una xifra històrica d'alcaldies i arribar als 95 municipis - dels 141 de la província- sota control del PP. I, amb totes les operacions que tenen en marxa, ho poden aconseguir en les pròximes setmanes. El moviment en La Vall de Laguar ja pareix, a falta de la votació, encarrilat a pesar de com era de complicat quadrar un pacte entre el PP i un edil triat en el seu dia en les llistes d'ERC.

LA DIETA MEDITERRÀNIA SERÀ EL TEMA CENTRAL DEL FÒRUM INTERNACIONAL DE LA VALLDIGNA


La Generalitat Valenciana ha deixat de banda a la Mancomunitat de la Valldigna i a l'Ajuntament de Simat a l'hora d'elaborar i presentar el programa del Fòrum Internacional i la Multaqa que es celebraran este mes a l'antic monestir. El secretari autonòmic de Cultura de la Generalitat i el president del centre UNESCO de València s'ho han guisat i s'ho han menjat.
El V Fòrum Internacional Valldigna-Mediterrani i la V Multaqa de les tres cultures, que se celebraran de manera conjunta els pròxims dies 19, 20 i 21 de juny, impulsaran i contribuiran a la declaració de la dieta mediterrània com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Així ho ha dit el president del centre UNESCO de València, Luis Aznar, i el secretari autonòmic de Cultura, Rafael Miró, durant la presentació d'estes dos trobades, un acte del que han estat absents les autoritats de la Valldigna.
En esta edició, estes dos reunions tindran com a tema central la dieta mediterrània, que es troba en fase d'estudi per a ser declarada Patrimoni de la Humanitat. Ambdós cites es desenvoluparan, davall el títol 'La Dieta Mediterrània Patrimoni UNESCO de la Humanitat', en l'antic monestir de la Valldigna, i en el Tano Hotel ReSort de la platja de Gandia.
En elles, representants de diversos centres UNESCO, de l'administració i de diferents cultures, enginyers agrònoms, enòlegs, representants d'unes quantes universitats i de centres de nutrició, i periodistes abordaran diferents aspectes de la dieta mediterrània, a més de "difondre els seus valors". Esta gastronomia s'estudiarà des de distints vessants, tant com patrimoni d'una cultura comuna, com des de les vinculacions existents entre els països del Mediterrani i des del punt de vista mèdic.
En este sentit, es parlarà del paper d'esta dieta pel que es referix a la prevenció de malalties cardiovasculars i dels els antioxidants dietètics en la prevenció de l'estrés oxidatiu i malalties relacionades. A més, en diferents ponències es tractaran aliments i begudes concretes com el pa, oli i sal; les fruites i hortalisses; els llegums, les sopes i els potatges; l'orxata, i el vi.
De la mateixa manera, s'exposaran les característiques de la cuina del Mar Adriàtic; de la cuina sefardita en el Mediterrani i de l'art culinari marroquí. Amb tot, es pretenen defendre la tradició, les peculiaritats i els beneficis de la dieta mediterrània per a "contribuir" a la seua declaració com a Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO.
En esta línia, està prevista la participació de la subdirectora general de Planificació i Control Alimentaris de Qualitat del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, Isabel Bombal, que oferirà una ponència titulada 'Espanya impulsora de la candidatura de la Dieta Mediterrània davant d'UNESCO'.
El president del centre UNESCO València va explicar que enguany, després que el passat es dedicaren el fòrum i la Multaqa als Drets Humans, pel 50 aniversari de la seua declaració, es va decidir centrar-los en la dieta mediterrània, aprofitant les gestions que es duen a terme per a aconseguir la seua declaració com a Patrimoni de la Humanitat.
Luis Aznar va indicar que abordar la dieta mediterrània serà un "nou desafiament" per als participants en el V Fòrum Internacional Valldigna-Mediterrani i de la V Multaqa de les tres cultures amb què es pretén "contribuir de manera decisiva" a esta declaració. Va confiar que els debats que tindran lloc en Santa Maria de la Valldigna servisquen per a "ratificar" esta designació.
"DES DE VALÈNCIA"
D'altra banda, el secretari autonòmic de Cultura va confiar també en la contribució que estes dos trobades poden tindre per a "impulsar i reforçar" la dita declaració universal, a fi que "en poc de temps s'aconseguisca". Va afirmar que aconseguir que això se "faça des de València i la Comunitat Valenciana" és per a la Generalitat valenciana "un verdader orgull".
Rafael Miró va considerar que la dieta mediterrània és "un tresor de sabors ancestrals i un luxe diari a l'abast de tots" que "mereix ser Patrimoni de la UNESCO per la frescor i la varietat de la seua matèria primera". Va agregar que els plats d'esta gastronomia "han traspassat les riberes del mediterrani per a aconseguir a tota la humanitat".
Així mateix, va estimar un "enorme encert" haver triat la dieta mediterrània com a tema central del V Fòrum Internacional Valldigna-Mediterrani i de la V Multaqa de les tres cultures, "emmarcat en la declaració de Patrimoni de la Humanitat", va ressaltar.
El responsable autonòmic va comentar que la Generalitat "aposta un any més" per ambdós trobades, que se "reafirmen" com a iniciatives en què abordar "grans projectes" que afecten "diferents cultures" i que tenen "repercussió autonòmica, nacional i internacional". Miró, que va desitjar que estes reunions compten amb la "màxima participació de públic", va defendre també la "aposta" de la Conselleria de Cultura pel "diàleg cultural".

dimarts, 2 de juny del 2009

LA MARXA DEL CAMPIONAT DE TENNIS DE SIMAT (Punxeu la imatge per visualitzar els resultats)


L'AJUNTAMENT MODERNITZA LA GESTIÓ COMPTABLE


David Mogort, regidor d'Hisenda.
L'Ajuntament de Simat modernitza la seua gestió comptable gràcies a la instal.lació d'un nou sistema d'informació per a la gestió municipal, denominat 'Divalconta', dissenyat per la Diputació, i que soluciona els problemes habituals que les entitats locals troben en este àmbit, de manera que facilita la gestió comptable dels consistoris, segons ha informat el regidor d'Hisenda, David Mogort.
Altres set municipis de la Safor ja disposen d'este nou sistema comptable: Benifairó, Beniflá, la Font en Carròs, l'Alqueria de la Comtessa, Palmera, Real de Gandia, i Xeresa.
'Divalconta' és un programa informàtic que comprén els models comptables normal, simplificat i bàsic, i que està relacionat amb altres àrees de la gestió municipal com són les de secretaria, gestió tributària i personal.
Este programa permet la comptabilització massiva de moviments i suporta la gestió de factures per mitjans digitals, suprimint els papers i aportant seguretat als procediments amb la utilització de la firma electrònica.
A més, facilita la comunicació amb altres entitats, aspecte important a l'hora de realitzar la rendició de comptes als òrgans de control externs als ajuntaments com la Sindicatura de Comptes i el Ministeri d'Economia i Hisenda.
Segons el regidor d'Hisenda, l'aplicació suposa un gran avanç en la gestió pressupostària de tots els ajuntaments, ja que els problemes comptables poden dificultar de manera important l'eficàcia i materialització de la iniciatives municipals.