divendres, 12 de juny de 2015

EUPV, COMPROMÍS I PSPV DESGLOSSEN EN UN ACORD BASE DE 17 PUNTS ELS OBJECTIUS DEL NOU GOVERN


Els partits que van a conformar el nou govern a Simat, EUPV, Compromís i PSPV, han presentat este dijous en un acte públic un acord de bases en el qual es determinen les responsabilitats, es fixen els objectius i es determina l'organigrama. La lluita contra l'atur, l'oficina d'intervenció per a evitar desnonaments, la possibilitat de començar de zero amb el PGOU, la rendició periòdica de comptes, el compromís de crear un fons per a famílies que no puguen fer front necessitats bàsiques, i la creació d'una comissió de seguiment del pacte amb persones sense càrrec públic són alguns dels aspectes més cridaners del document, que es reprodueix a continuació en la seua integritat. 
Punt 1
Es crea un equip de treball que, una vegada constituïda la nova Corporació Local, exercirà com a govern municipal a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
L’acció d’aquest govern es basa en l’honestedat dels seus membres, la confiança mútua, la transparència i laferma vocació de portar a terme el programa comú, per mitjà del rigor institucional, el respecte, la dedicaciói la participació ciutadana.
Punt 2
El govern municipal estarà presidit durant els 4 anys de la legislatura per l’alcalde, càrrec que ocuparà la persona que encapçala la candidatura d’esquerres més votada en les passades eleccions municipals del 24 de maig de 2015 (Víctor Mansanet i Boïgues, d’EUPV).
L’alcalde, que presideix la Corporació local i ostenta la màxima representació de l’Ajuntament.L’equip de govern de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna estarà format pels membres següents:
· El primer tinent d’alcalde, càrrec que serà exercit pel candidat electe que encapçala la candidatura del segon partit amb més nombre de vots, regidors i regidores trets en les proppassades eleccions municipals (Vicent Ribera Solanes, de Compromís per Simat). Serà l’encarregat de substituir l’alcalde i d’assumir les funcions en l’absència d’aquest.
· La segona tinent d’alcalde, càrrec que estarà ocupat per la persona que encapçala la candidatura que ha quedat en tercer lloc en nombre de vots (Adela Mendoza Carmona, del PSOE). Substituirà en funcions el primer tinent d’alcalde o l’alcalde en el cas d’absència dels dos.
· Les regidores representants de les forces polítiques que signen aquest acord, Marisa Solanes Polache i Maria José Gregori Robledillo (EUPV), i Margarita Palomares Hernandis, les quals seran responsables, junt amb els anteriors edils, de les àrees competencials que s’assignen, d’acord amb la normativa en vigor.
Punt 3
El principal objectiu de l’equip de govern és promoure la creació de llocs de treball en el municipi, garantir la prestació de la màxima qualitat en els serveis públics de competència municipal, sobretot en sanitat, educació, cultura i benestar social.
L’equip de govern de l’Ajuntament de Simat administrarà amb eficàcia, eficiència, respecte i transparència els recursos públics a fi d’atendre les necessitats bàsiques de la ciutadania.
Punt 4
L’equip de govern donará incentius i estudiará dinamitzar el comerç local, els treballadors i les treballadores autònomes perquè son la base del nostre creixement econòmic.
Punt 5
L’equip de govern no consentirà que cap veí o veïna patisca fam o no puga satisfer, per falta de recursos, les necessitats bàsiques que permeten gaudir d’una vida digna, ja siguen necessitats alimentàries, de salut, educatives, de mobilitat o d’atenció psicològica. Amb aquest sentit, es crearà una borsa d’ajudes socials bàsiques per a famílies que estan en el llindar de la pobresa i/o en perill d’exclusió social.
Tampoc consentirà l’explotació laboral en totes les seues formes, ni la discriminació per raons de sexe, raça, cultura, condició social o religió; perseguirà la xenofòbia, el racisme, la violència de gènere i tot tipus de violència, física o verbal, l’assetjament, el maltractament animal, etc., i protegirà les dones que pateixen qualsevol tipus d’agressió masclista.
Punt 6
Els xiquets i les xiquetes seran objecte d’especial atenció per part de l’equip de govern.
L’Ajuntament crearà un banc de llibres i prestarà ajudes a l’estudi als fills i les filles d’aquelles famílies que, per falta de recursos econòmics, no poden cursar estudis en l’etapa obligatòria de Primària i ESO.
També es prestaran ajudes a estudiants de famílies humils que pateixen problemes de mobilitat o tenen limitacions psíquiques o físiques.
Punt 7
La Corporació Local declararà Simat de la Valldigna “municipi lliure de desnonaments” i obrirà una oficina de mediació per a persones amenaçades o amb ordres d’execució de desnonament. L’Ajuntament farà campanya institucional de retirada de crèdits, fondos o dipòsits a aquells bancs o entitats financeres que executen desnonaments a veïns o veïnes del municipi, operen o no al municipi.
L’equip de govern vetlarà perquè es faça efectiu el dret constitucional a un habitatge digne.
Punt 8
L‘equip de govern impulsarà polítiques de joventut que permeten una nova manera de relacionar-se i comunicar-se dins i fora del nostre municipi, alhora que orientarà la joventut en qüestions laborals, educatives, sanitàries, culturals, comercials o de recerca d’habitatge i d’aprofitament de tots els recursos municipals.
Punt 9
L’equip de govern ordenarà auditories urbanes per zones, tant en el casc urbà com en el Pla de Corrals i les Foies, per a conèixer i actuar amb eficàcia contra els problemes estructurals que afecten la població i el municipi.
Punt 10
L’equip de govern tindrà com a prioritat servir les persones majors perquè no estiguen soles i puguen gaudir d’una vida digna i tranquil·la, ben atesos pels serveis socials, sanitaris i per la comunitat veïnal.
L’equip de govern promocionarà la cultura en totes les seues expressions, les activitats artístiques (especialment les musicals) i l’esport en general, com a instruments del desenvolupament del nostre municipi.Punt 11
Una de les prioritats de l’equip de govern és la promoció i ús socials del valencià i, en aquest sentit, convocarà cursos d’alfabetització en la nostra llengua per a persones majors i residents estrangers que ho demanen, així com cursos de preparació als exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
Serà prioritari per a l’equip de govern col·laborar amb la Fundació Jaume II el Just i el Patronat del Monestir de la Valldigna amb la finalitat de promocionar la història local i comarcal, i projectar el municipi envers el món de la cultura derivada del ric jaciment monacal, amb efectes acadèmics, culturals i historicoartístics.
Punt 12
La participació ciutadana serà primordial en l’acció de govern municipal. En aquest sentit, s’impulsaran elspressupostos participatius i es convocaran assemblees obertes i participatives sobre temes que afecten la població, amb el compromís de l’Ajuntament que les decisions que s’hi prenguen seran vinculants, salvaguardant la llei. Per a l’equip de govern, la democràcia és participació i la participació és decisió.
Punt 13
L’Ajuntament crearà el Consell de la Joventut, el Consell de la Dona i un consell economicosocial, el servei municipal de l’esport, i estudiarà la possibilitat de crear el Consell Municipal de l’Aigua, així com la possibilitat de les polítiques de quilòmetre 0 en agricultura.
Al mateix temps, l’Ajuntament crearà el Consell Escolar Municipal, en què estaran representants els pares i mares d’alumnes, alumnat, professorat, representants sindicals, personal d’administració i serveis, un representant de la Corporació local elegit per aquesta i el regidor o regidora d’Educació.
Punt 14
L’equip de govern es proposa donar un impuls a la confecció del PGOU per mitjà de l’estudi, la revisió i la modificació de l’actual redacció o, si cal, començar-ne la redacció d’un de nou.
Punt 15
El govern municipal vetlarà per la conservació i millora del ric patrimoni natural del terme municipal i posarà les bases per a un desenvolupament sostenible. Tindrà especial cura en la neteja de la massa forestal i la fauna autòctona i la prevenció d’incendis.
Punt 16
L’equip de govern donarà compte de manera periòdica de les seues actuacions a la ciutadania a través deconsultes o audiències públiques, els plenaris, els taulons d’anuncis i les xarxes socials.
Punt 17
Una comissió creada ad hoc farà de manera periòdica i totalment desinteressada un seguiment del desenvolupament i l’acció del govern municipalEsta comissió estarà formada pels regidors i regidores de l’equip de govern i per algunes persones externes triades per les organitzacions polítiques representades en l’equip de govern (fins un màxim de 2 persones per partit), les quals podran aportar-hi un punt de vista diferent.