dimarts, 27 de setembre de 2016

ARC IRIS EXIGEIX QUE ES REGULEN LES INTERVENCIONS DEL PÚBLIC AL PLE


ON ESTÀ WALLY?

Arc Iris no demana ni sol·licita, exigeix a l'alcalde que faça ús de les seues atribucions i regule les intervencions del públic al final de les sessions del ple per tal de no desvirtuar la participació en eixe apartat de l'órgan, destinat a assumptes concrets i específics que no haurien de requerir intervencions de més enllà de dos minuts. 
Al marge del que establisca el Reglament Orgànic, el Reglament d'Organització Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals estableix que acabada la sessió del ple, l'alcalde pot establir un torn de precs i preguntes pel públic assistent "sobre temes concrets d'interès municipal", i correspon a l'alcalde ordenar i tancar aquest torn.
Si l'alcalde permet que es faça un ús abusiu d'aquest dret ciutadà acaba per perdre el sentit la vertadera utilitat d'una eina d'expressió davant un órgan col·legiat que està a l'abast de tothom quan es considere realment necessari.
Un exemple: "Arc Iris informa a la corporació de que s'han produït solsides a la carretera de Barx a causa de la pluja d'este dilluns, i prega a l'Ajuntament que es pose en contacte amb la Diputació, titular de la via, per a retirar el més aviat possible els obstacles de la calçada. Gràcies". Temps d'intervenció: 15 segons.